Licensavtal för Slutanvändare av mymobility

Suomi

Ikraftträdandedatum: 1 januari 2020

Detta mymobility Licensavtal för Slutanvändare, inklusive alla policys, regler och andra dokument som uttryckligen införlivas häri genom referens (gemensamt detta Avtal) utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Zimmer Biomet, tillsammans med dess dotterföretag (Företaget, vi eller oss). Detta Avtal reglerar din åtkomst till och användning av mymobility-applikationen för mobil sjukgymnastik (Applikationen) och Företagets webbplatser, programvara, produkter och tjänster som länkar till detta Avtal, inklusive webbplatsen på www.zbmymobility.com (Webbplatsen), och allt innehåll, funktionalitet, produkter och tjänster som erbjuds på eller genom Applikationen och/eller Webbplatsen (gemensamt Tjänsterna), antingen som gäst eller registrerad användare. Läs detta Avtal noggrant innan du öppnar eller använder Applikationen, Webbplatsen eller några Tjänster. Vi kan ha ingått ett avtal (ett Leverantörsavtal) med dina vårdgivare (var och en benämnd som Leverantör) för att ge dig tillgång till och användning av Applikationen. Om du inte godkänner villkoren i detta Avtal, kan du inte använda Webbplatsen, Applikationen eller några Tjänster.

DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA UTGÖR DIN BEKRÄFTELSE OCH SAMTYCKE ATT DU HAR RÄTTSLIG BEFOGENHET ATT, FÖR EGEN RÄKNING ELLER FÖR ANNAN PART DU FÖRETRÄDER, INGÅ DETTA AVTAL, OCH ATT DU ACCEPTERAR AVTALET. GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA: (A) ERKÄNNER DU ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT DETTA AVTAL; (B) BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR UPPNÅTT LAGLIG ÅLDER FÖR ATT KUNNA INGÅ ETT BINDANDE AVTAL; (C) ACCEPTERAR DU DETTA AVTAL OCH GODKÄNNER ATT DU RÄTTSLIGT BINDS AV VILLKOREN I DETTA AVTAL; OCH (D) SKA DU FÖLJA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH/ELLER REGLER TILLÄMPLIGT PÅ DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN FÖR DETTA AVTAL, ÖPPNA ELLER ANVÄND INTE TJÄNSTERNA OCH RADERA APPLIKATIONEN FRÅN DIN ENHET.

Ytterligare villkor kan gälla för dig om du skapar eller har skapat ett Företagskonto på eller via Webbplatsen eller använder andra Företagstjänster. För att granska dessa villkor, besök https://www.zimmerbiomet.com/legal-notice.html. Förutom villkoren i detta Avtal kan din användning av vissa Tjänster kräva att du accepterar ytterligare villkor som är tillämpliga på sådana Tjänster. När du använder vissa Tjänster underkastas du alla regler eller policys som gäller sådana Tjänster vilka kan publiceras eller göras tillgängliga för dig via Tjänsterna från tid till annan.

Från tid till annan kan vi ändra, modifiera, uppdatera eller komplettera detta Avtal. Vi kommer att meddela dig om sådana uppdateringar genom att publicera en ny version av detta Avtal och revidera Ikraftträdandedatumet som visas högst upp i detta Avtal. Din användning av Tjänsterna efter att vi publicerat ändringar i detta Avtal utgör ditt godkännande av dessa ändringar. Alla ändringar träder i kraft omedelbart när vi publicerar dem eller gör dem tillgängliga för dig, och sådana ändringar ska gälla för all åtkomst till och användning av Tjänsterna därefter. Du samtycker till att granska detta Avtal regelbundet för att säkerställa att du är införstådd på den senaste versionen. Företaget kan, efter eget gottfinnande och när som helst, avbryta Tjänsterna eller någon del därav, med eller utan föregående meddelande, eller kan förhindra din tillgång till eller användning av Tjänsterna med eller utan meddelande till dig. Du samtycker till att du inte har några rättigheter till Tjänsterna och Företaget har inget ansvar gentemot dig om Tjänsterna (helt eller delvis) avbryts eller om din möjlighet att komma åt eller använda Tjänsterna avbryts eller avslutas.

Applikationen bör endast åtkommas och användas enligt ett recept som utfärdats av din Leverantör.

Applikationen är inte avsedd att diagnostisera något medicinskt tillstånd eller att ersätta information eller vägledning från din vårdpersonal. Rådgör med din sjukvårdspersonal före användning eller om du har några frågor under användningen. Applikationen gör ingen medicinsk bedömning av din förmåga att delta i något program som tillhandahålls av eller associeras med Applikationen. Applikationen övervakar inte ditt tillstånd under något träningspass. Du är ansvarig för ditt deltagande i program och/eller användning av Applikationen inom dina gränser, att söka råd från en personlig läkare angående eventuella problem med att delta i ett program genom Applikationen, och att söka omedelbar medicinsk hjälp om och när det är nödvändigt. Du är ensamt ansvarig för all användning, medicinsk bedömning och affärsbedömningar och för vård som tillhandahålls med hjälp av informationen som tillhandahålls genom Applikationen. Du bekräftar att informationen som tillhandahålls genom Applikationen inte på något sätt är avsedd att ersätta eller substituera för yrkesmässigt eller affärsmässigt omdöme. Genom att delta i ett program genom Applikationen godkänner du att du tar alla risker som är förknippade med ditt deltagande i ett sådant program och accepterar det fulla ansvaret för din egen hälsa och säkerhet.

DU FÅR INTE ANVÄNDA TJÄNSTERNA FÖR NÅGOT SYFTE SOM ÄR OLAGLIGT ELLER FÖRBJUDET UNDER DETTA AVTAL ELLER ANNARS BEGRÄNSAT AV, ELLER I STRID MOT INSTRUKTIONERNA FRÅN DIN LEVERANTÖR. DIN TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA KAN AVSLUTAS OMEDELBART UTIFRÅN FÖRETAGETS EGNA GOTTFINNANDE, MED ELLER UTAN MEDDELANDE, OM DU INTE FÖLJER VILLKOREN ELLER BESTÄMMELSERNA I DETTA AVTAL OCH/ELLER ÖVRIGA VILLKOR, ELLER AV ANDRA ELLER INGA SKÄL.

Beviljande av Licens till Applikationen

Applikationen, inklusive den inbäddade programvaran (inklusive, utan begränsning, programvara, kod, filer och bilder, som ingår i eller genereras av programvaran, medföljande data, Boot ROM-kod och annan inbäddad programvara), Applikationsuppdateringar (som definieras nedan), dokumentation och eventuella medföljande teckensnitt, oavsett om det är i skrivskyddat minne, på något annat media eller i någon annan form licensieras till dig av Företaget i enlighet med villkoren i detta Avtal. Varken äganderätt eller immateriella rättigheter överförs till dig utan förblir hos Företaget eller dess respektive licensgivare, som har fullständig äganderätt, och Företaget förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig enligt detta Avtal. Ingen rättighet eller licens till sådana immateriella rättigheter ska anses överförda eller beviljas till dig underförstått, genom tidigare agerande eller uttalande eller på annat sätt, förutom vad som uttryckligen anges i detta Avtal. De rättigheter som beviljas häri är icke-överförbara, icke-exklusiva, icke-underlicensierbara, återkallbara och är begränsade till Företagets immateriella rättigheter i Applikationen och inkluderar inga andra patent eller immateriella rättigheter. Detta Avtal ger dig behörighet att använda Applikationen på de enheter som du äger eller kontrollerar och som, som enhetens primära konto, identifierar det konto som används för att ladda ner Applikationen (var och en benämnd Enhet). Beroende på operativsystem på din Enhet kan ytterligare begränsningar gälla. Du får inte göra Applikationen tillgänglig över ett nätverk där den kan användas på flera enheter samtidigt. Detta Avtal ger dig inga rättigheter att använda Företagets egna gränssnitt och annan immateriell egendom vid design, utveckling, tillverkning, licensiering eller distribution av tredje parts enheter och tillbehör för användning med Applikationen. All användning av Applikationen på sätt som inte är tillåten enligt detta Avtal eller LAEULA (såsom definierats nedan), inklusive, utan begränsning, återförsäljning, överföring, modifiering eller distribution av Applikationen eller kopiering eller distribution av text, bilder, musik, video, data, hyperlänkar, teckenrutor och annat innehåll som tillhandahålls av Applikationen är förbjudet. Du får inte komma åt, använda, modifiera, utnyttja eller röja Applikationen eller innehållet för något syfte eller på något sätt som är oförenligt med villkoren i detta Avtal. Detta Avtal ger dig inte rätt att ta emot och förpliktar inte Företaget att tillhandahålla pappersdokumentation, support, telefonassistans eller förbättringar eller uppdateringar av Applikationen. Du får inte ändra, modifiera, kopiera, reproducera, publicera, offentligt visa eller utföra, distribuera, sända eller skapa härledda verk av Applikationen, utom i den utsträckning som specifikt tillåts i detta Avtal eller enligt finsk lag. Detta Avtal är gällande tills det sägs upp.

Dina rättigheter enligt detta Avtal upphör automatiskt utan föregående meddelande från Företaget om du bryter mot något villkor i detta Avtal eller om tillämpligt Leverantörsavtal löper ut eller upphör. Vid uppsägning av detta Avtal ska du upphöra med all användning av Applikationen.

Användare av Appleapplikationen

Om du laddar ner och/eller använder vår iPhone- eller iPad-Applikation: Du, slutanvändaren av Applikationen, bekräftar att detta Avtal ingås av och mellan Företaget och dig och inte med Apple, Inc. (Apple), och Apple ansvarar inte för Applikationen och/eller dess innehåll. Trots ovanstående bestämmelser, bekräftar och godkänner du att Apple och dess dotterföretag är tredjepartsmottagare av detta Avtal och att Apple har rätt (och anses ha accepterat rättigheten) att tillämpa detta Avtal mot dig som en berättigad tredje part därav. Du medger att Apple inte har någon skyldighet att underhålla eller stödja Applikationen, eller att tillhandahålla underhålls- eller supporttjänster relaterade till den. Du bekräftar att du har granskat App Store-villkoren (finns online på http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS). Detta Avtal innefattar genom hänvisning Licensavtalet för Licensierade Applikationer för Slutanvändare (LAEULA) som publiceras av Apple (finns online på http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/). I enlighet med detta Avtal utgör Applikationen den Licensierade Applikationen enligt definitionen i LAEULA och Företaget anses vara Applikationsleverantören enligt definitionen i LAEULA. Om några villkor i detta Avtal strider mot villkoren i LAEULA, ska villkoren i detta Avtal gälla. Du bekräftar vidare och samtycker till att Apple under inga omständigheter kommer att vara ansvarig för eventuella anspråk från dig eller någon tredje part i samband med Applikationen (inklusive, utan begränsning, en tredje parts hävdande att Applikationen (inklusive ditt innehav och användning därav) bryter mot tredje parts immateriella rättigheter) eller din användning eller innehav av Applikationen, inklusive men inte begränsat till: (i) anspråk på produktansvar; (ii) varje påstående om att Applikationen inte uppfyller något tillämpligt juridiskt eller regulatoriskt krav; och (iii) anspråk som uppstår utifrån lagar om konsumentskydd, integritet eller liknande lagstiftning. Du bekräftar och samtycker till att Apple, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har någon som helst garantiförpliktelse med avseende på Applikationen. Andra anspråk, förluster, skulder, skador, kostnader eller skadestånd som kan hänföras till eventuella brister av eventuell tillämplig garanti (om någon) kommer att vara Företagets enskilda ansvar.

Företagsinnehåll

Företaget tillhandahåller Tjänsterna till dig i enlighet med detta Avtal. Tjänsterna, inklusive allt innehåll som utförs, tillhandahålls eller aktiveras av eller genom Tjänsterna, och all information, kommunikation, skript, foton, text, video, grafik, musik, ljud, bilder och annat material som tillhandahålls dig via Tjänsterna (tillsammans Företagsinnehållet), är avsedda för laglig användning av registrerade användare av Tjänsterna. Du intygar och garanterar att du kommer åt och använder Tjänsterna och Företagsinnehållet enbart för de ändamål som uttryckligen är tillåtna häri, att du innehar alla nödvändiga rättigheter och behörigheter för att lämna all information du skickar via Tjänsterna, att all information du skickar via Tjänsterna är korrekt och i övrigt följer detta Avtal, och att du omedelbart kommer att meddela Företaget om någon av dina uppgifter ändras. Företaget ger ingen garanti enligt detta, uttryckligen eller underförstått, att tjänsterna och/eller Företagsinnehållet är lämpliga eller tillgängliga för användning på vissa platser.

Du samtycker till att inte ladda ner, visa eller använda något Företagsinnehåll för användning i publikationer, vid offentliga framföranden, på webbplatser för kommersiellt eller annat syfte, i samband med produkter eller tjänster som inte tillhör Företaget och/eller på något annat sätt som sannolikt kan leda till förväxling bland konsumenter, som nedvärderar eller misskrediterar Företaget och/eller dess licensgivare, som urvattnar Företaget eller dess licensgivares egendom, eller som på annat sätt bryter mot eller kränker Företaget eller dess licensgivares immateriella rättigheter eller annan äganderätt. Du samtycker vidare att inte på annat sätt missbruka Företagsinnehåll eller Tredjeparts Tjänster (definieras nedan).

Användarinnehåll

När du använder Tjänsterna ger du oss olika typer av information. För en förklaring av personlig information och en beskrivning av vilka typer av personlig information du kan förse oss med, se vår Integritetspolicy. I samband med din användning av Tjänsterna kan du förse oss med information som uppgifter, data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, videor, meddelanden eller annat material (gemensamt benämnt Användarinnehåll). Du är ensam ansvarig för allt Användarinnehåll som du laddar upp, postar, e-postar eller på annat sätt överför via Tjänsterna. Du svarar för och garanterar att du har alla nödvändiga rättigheter för att ladda upp eller lägga upp ditt Användarinnehåll och att ditt Användarinnehåll efterlever kraven i detta Avtal. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller inaktivera åtkomst till allt Användarinnehåll som vi skäligen anser bryter mot detta Avtal.

Konton, Säkerhet, Lösenord

Vissa delar av Applikationen eller vissa tjänster kan kräva registrering eller på annat sätt be dig att tillhandahålla information för att delta i vissa funktioner eller få åtkomst till visst innehåll. Om du väljer att inte tillhandahålla sådan information kanske du inte kan komma åt visst innehåll eller delta i vissa funktioner i Applikationen eller Tjänsterna eller några funktioner alls. Att skapa ett konto eller välja att ta emot meddelanden eller erbjudande garanterar inte mottagandet av sådana meddelanden eller tillgängligheten av något kampanjerbjudande. Om Applikationen eller någon av Tjänsterna kräver att du skapar ett konto eller på annat sätt skickar information eller data, måste du slutföra den angivna processen genom att förse oss med aktuell, fullständig och korrekt registreringsuppgifter på begäran. Det är ditt ansvar att upprätthålla aktualiteten, fullständigheten och korrektheten i dina registreringsuppgifter och varje förlust som orsakas av att du inte gör det är ditt ansvar. När du har fyllt i registreringsblanketten kan du bli ombedd att välja ett lösenord och ett användarnamn. Det är ditt enskilda ansvar att upprätthålla konfidentialiteten för ditt lösenord och ditt konto. Dessutom är du enskilt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela Företaget om obehörig användning av ditt konto. Du samtycker vidare till att inte e-posta, posta eller på annat sätt sprida något användar-ID, lösenord eller annan information som ger dig tillgång till Applikationen, Webbplatsen eller någon av Tjänsterna. Företaget är inte ansvarigt för förluster som du kan drabbas av till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto, varken med eller utan din vetskap.

Du samtycker till att Företaget kan samla in och använda teknisk information och användardata och relaterad information, inklusive men inte begränsat till teknisk information om din enhet, datum och tid för Applikationsåtkomst, system- och applikationsprogramvara och kringutrustning, som samlas in periodiskt för att bland annat underlätta tillhandahållandet av programuppdateringar, produktsupport och andra tjänster till dig (i förekommande fall) som är relaterade till Tjänsterna. Företaget kommer att behandla din personliga information i enlighet med den integritetspolicy som finns på https://www.zimmerbiomet.com/privacy-policy.html. Sådan policy eller placeringen av sådan policy kan ändras från tid till annan (Integritetspolicy).

Köp

Du måste vara minst 18 år och vara fullt kapabel och kompetent för att ingå villkoren i detta Avtal för att kunna köpa tredjepartsprodukter eller andra erbjudanden som tillhandahålls genom Tjänsterna eller på annat sätt görs tillgängliga för köp på Webbplatsen. Genom att godkänna detta Avtal under utcheckningsprocessen, eller genom att klicka för att acceptera eller godkänna detta Avtal när detta alternativ är tillgängligt för dig, godkänner du och accepterar att vara bunden av detta Avtal och följa alla tillämpliga lagar med avseende till ditt köp och användning av alla tillämpliga Tjänster eller produkter, och du svarar för och intygar att du lagligen kan ingå alla köpeavtal med oss och våra partners, leverantörer, agenter och tjänsteleverantörer.

Alla priser som publiceras på Webbplatsen kan ändras utan föregående meddelande. Priset som debiteras för produkter från tredje part och andra erbjudanden kommer att vara det pris som gäller vid tidpunkten för beställningen och kommer att skrivas ut i din beställningsbekräftelse via e-post. Prisökningar gäller endast för beställningar som gjorts efter sådana ändringar. Annonserade priser inkluderar inte tillämpliga skatter. I den mån det är tillämpligt kommer alla sådana skatter att läggas till din inköpssumma och kommer att anges i din kundvagn och beställningsbekräftelse via e-post. Vi strävar efter att visa korrekt prisinformation; Vi kan dock göra oavsiktliga typografiska fel, felaktigheter eller utelämningar relaterade till prissättning och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden när som helst och att avbryta beställningar som uppstår till följd av sådana händelser. Vi förbehåller oss rätten att ändra, begränsa, vägra eller annullera alla beställningar du gör hos oss efter eget omdöme. I händelse av att vi ändrar eller annullerar en beställning kommer vi att försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och/eller faktureringsadressen som angavs när beställningen gjordes. Betalningsvillkoren bestäms av oss efter eget omdöme, och om inte annat skriftligen överenskommits av oss, måste betalningen mottas av oss innan vi accepterar en beställning. Vi accepterar de betalningsmetoder som visas på Webbplatsen eller på annat sätt visas under utcheckningsprocessen för alla inköp. Genom att godkänna detta Avtal godkänner du och samtycker till att, beroende på vilken typ av betalningsmetod som används, betalningstjänsterna för tjänster som köps på eller via webbplatsen tillhandahålls av VOXX International Corporation.

Genom att ingå transaktioner via Webbplatsen intygar och garanterar du att all information du tillhandahåller är sann, korrekt och fullständig (inklusive din kreditkortsinformation och faktureringsadress), att alla kreditkortstransaktioner som du skickar in är auktoriserade, att avgifter som du åtdrager dig kommer att betalas av ditt kreditkortsföretag, att du kommer att betala avgifterna till de annonserade priserna, inklusive frakt- och hanteringsavgifter och alla tillämpliga skatter, i förekommande fall, oavsett det belopp som anges på webbplatsen vid beställningstillfället; och att du är laglig innehavare av alla kreditkort eller betalkonton som används för att ingå transaktioner via Webbplatsen. Om vi, enligt eget gottfinnande, fastställer att (i) ditt betalningsmedel inte är giltigt, (ii) en transaktion inte är auktoriserad, (iii) ditt betalningsmedel inte kan behandlas eller verifieras vid tidpunkten för någon avgift, (iv) en avgift bestrids av andra skäl än att vi inte levererar den produkt som du har köpt, (v) du har missbrukat kampanjer eller kampanjkoder, eller (vi) du annars har använt Webbplatsen för att ingå en olämplig transaktion, förbehåller vi oss rätten att omedelbart avbryta alla väntande transaktioner, stänga av din åtkomst till Webbplatsen och frånträda alla våra skyldigheter enligt Avtalet.

Webbplatsen och alla Tjänster som köpts via Webbplatsen är avsedda att följa lagar och förordningar i Finland. Om du är en konsument eller användare som är bosatt utanför Finland, var uppmärksam på att andra länder och jurisdiktioner kan ha lagar och förordningar som skiljer sig från de i Finland. Vi förbehåller oss rätten att begränsa köp och försäljning av tjänster (inklusive tredjepartsprodukter och andra erbjudanden) till personer, geografiska regioner eller jurisdiktioner. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall.

Uppdateringar av Applikationen

Företaget kan tillgängliggöra nedladdning av vissa Applikationsuppdateringar eller uppgraderingar till Applikationen för att uppdatera, förbättra eller vidareutveckla Applikationen Applikationsuppdateringar)(. Licensen som beviljas häri låter dig ladda ner och använda Applikationsuppdateringarna för att uppdatera Applikationen på vilken Enhet som helst. Detta Avtal tillåter dig inte att uppdatera enheter som du inte äger eller kontrollerar, och du får inte göra Applikationsuppdateringarna tillgängliga över ett nätverk där de kan användas av flera enheter eller flera datorer samtidigt. Du får inte göra några kopior av Applikationsuppdateringarna, såvida inte en sådan kopia är auktoriserad skriftligt av Företaget.

Med undantag för, och endast i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, eller av licensvillkor som reglerar användning av open source-komponenter som ingår i Applikationen, får du inte kopiera, dekompilera, använda omvänd ingenjörskonst på, ta isär, försöka härleda källkoden, modifiera eller skapa härledda verk av Applikationen, Applikationsuppdateringarna eller någon del därav. Varje försök till detta är ett brott mot Företagets och dess licensgivares rättigheter till Applikationsen och Applikationsuppdateringarna. Om du bryter mot denna begränsning kan du åtalas och du blir skyldig att betala skadestånd. Genom att lagra innehåll på din Enhet gör du en digital kopia. I vissa jurisdiktioner är det olagligt att göra digitala kopior utan föregående tillstånd från rättighetsinnehavaren. Applikationen och Applikationsuppdateringarna kan användas för att mångfaldiga material så länge sådan användning är begränsad till reproduktion av icke-upphovsrättsskyddat material, material där du äger upphovsrätten, eller material som du har tillstånd eller lagligen har tillåtelse att mångfaldiga.

Företaget kan, efter eget gottfinnande, automatiskt ladda ner Applikationsuppdateringar till din Enhet. Du samtycker till att acceptera dessa Applikationsuppdateringar och att betala för eventuella kostnader för att ta emot dem såvida du inte väljer att säga upp Avtalet innan du använder Applikationsuppdateringarna. Applikationen och Applikationsuppdateringarna omfattas av USA:s exportlagar och regler. Du måste följa alla inhemska och internationella exportlagar och regler som gäller för uppdateringar av Applikationen och Applikationsuppdateringar. Dessa lagar innehåller begränsningar för destinationer, slutanvändare och slutanvändning.

Användning av Tjänsterna

Följande krav gäller för din användning av Tjänsterna:

 • Du kommer inte att använda någon elektronisk kommunikationsfunktion i Tjänsterna för något syfte som är olagligt, skadligt, kränkande, inskränkande på andras integritet, trakasserande, förtalande, förtalande, generande, obscent, stötande, hotande eller hatfullt.
 • Du kommer inte att ladda upp, posta, reproducera eller distribuera någon information, programvara eller annat material som skyddas av upphovsrätt eller någon annan immateriell rättighet (liksom rättigheter till publicitet och integritet) utan att först få tillstånd av ägaren till sådana rättigheter.
 • Du kommer inte att samla in eller lagra personuppgifter om andra personer (inklusive, utan begränsning, andra användare).
 • Du kommer inte att använda Tjänsterna för kommersiellt ändamål som inte uttryckligen är skriftligt godkända av Företaget.
 • Du kommer inte att ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt överföra reklam- eller reklammaterial, inklusive utan begränsning, ”skräppost”, ”undersökningar”, ”skräppost”, ”kedjebrev”, ”pyramidspelsupplägg” eller något annat annan form av uppmaning eller obehörig kommunikation.
 • Du kommer inte att ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt överföra material som innehåller virus eller någon annan datorkod, filer eller program som kan styra, avbryta, begränsa eller störa funktionaliteten i en dators programvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning eller få åtkomst till, modifiera eller förstöra data utan tillstånd.
 • Du kommer inte att försöka störa, skada eller försämra Tjänstenas funktionalitet.
 • Du kommer inte att försöka kringgå någon åtkomstkontroll eller funktionalitet för Tjänsterna eller få tillgång till information som du inte har tillstånd att få tillgång till.
 • Du får inte dekompilera, omvandla, demontera, hyra, hyra ut, låna, sälja, underlicensiera eller skapa hänförda verk från Tjänsterna eller Företagsinnehållet
 • Du får inte använda någon programvara för nätverksövervakning eller upptäcktsprogramvara för att utröna Applikationens arkitektur eller extrahera information om användning eller användare.
 • Du får inte använda någon robot, spindel eller annan automatisk eller manuell enhet eller process för att övervaka eller kopiera Webbplatsen eller Företagsinnehållet utan Företagets tidigare skriftliga tillstånd.

Företaget får, men är inte skyldigt att, radera innehåll eller förhindra användning av Tjänsterna av någon anledning eller utan anledning, inklusive brott mot något av ovanstående krav.

Mobila tjänster, Internet och Serviceavgifter

Användningen av Applikationen kräver användning av en mobil enhet och kan kräva användning av en trådlös mobildatatjänst, som måste erhållas från din operatör, och kan också kräva internetåtkomst, som måste erhållas från din nättjänstleverantör; du är ensamt ansvarig för att erhålla och betala för sådana tilläggstjänster och erhålla en lämplig enhet, inklusive, utan begränsning, alla tjänste- och användningsavgifter relaterade till dessa. Du kan behöva skicka och ta emot, på egen bekostnad, elektronisk kommunikation relaterad till Applikationen, inklusive, utan begränsning, administrativa meddelanden, servicemeddelanden, diagnostiska datarapporter och Applikationsuppdateringar, från Företaget, din mobiloperatör eller tredjeparts-tjänsteleverantörer. Du kan komma att betala ytterligare avgifter från din leverantör av trådlösa tjänster i samband med din användning av Applikationen. Du är ensam ansvarig för att erhålla ytterligare abbonnemangs- eller anslutningstjänster eller utrustning som är nödvändig för att komma åt och använda Applikationen, inklusive men inte begränsat till betalning av alla tredjepartsavgifter i samband med detta, inklusive avgifter för information som skickas till eller genom Applikationen.

Applikationen kanske inte fungerar med alla enheter eller alla mobiloperatörer. Företaget gör inga utfästelser eller garantier angående detta, vare sig uttryckligt eller underförstått, att Applikationen kommer att vara kompatibel med eller tillhandahållas av alla mobiloperatörer. I händelse av att avgifter tas ut för Applikationen, eller andra tredjepartsleverantörer tar ut en avgift för de produkter eller tjänster de tillhandahåller, kommer du att betala en sådan avgift till respektive part i utbyte mot din fortsatta användning av sådana produkter eller tjänster. Vissa produkter och tjänster kan omfattas av andra eller ytterligare villkor (inklusive, utan begränsning, tillämpliga avgifter), som du kommer att behöva godkänna innan du använder sådana produkter och tjänster.

Vissa funktioner och funktionaliteter i Applikationen, inklusive platsbaserade tjänster och funktionaliteter, kan kräva överföring av information från och om dig, inklusive, utan begränsning, namn, användarnamn och lösenord, e-postadress, finansiell information (t.ex. som kreditkortsnummer) och/eller geolokalisering. Du samtycker till överföringen av den informationen till Företaget och/eller Företagets ombud och du bemyndigar Företaget och/eller dess ombud att avslöja, använda, registrera, behandla och lagra sådan information som behövs för Applikationsfunktionaliteten och i enlighet med tillämpligt Leverantörsavtal och som beskrivs i detta Avtal eller vår Integritetspolicy.

Äganderätt av Immateriella Rättigheter

Det finns ett antal varumärken, logotyper, servicemärken, slagord, produktnamn och beteckningar och andra proprietära tecken (gemensamt, Varumärken) som används i Applikationen och i Företagetsinnehållet. Genom att göra dessa Varumärken tillgängliga via Applikationen och i Företagetsinnehållet ger Företaget dig inte någon rättighet eller licens att använda dem i någon form, och du får inte någon rättighet eller licens enligt något av Företagets eller någon tredje parts Varumärken eller andra immateriella rättigheter, utom så som specifikt anges i detta Avtal. Inga av Företagets Varumärken får användas som ett användarnamn, ikon, identifierare, hyperlänk eller på något annat sätt utan Företagets föregående skriftliga tillstånd, vilket kan innehållas, villkoras eller fördröjas enligt Företagets egna gottfinnande.

Applikationen, Företagsinnehållet, och urvalet, samordningen och arrangemanget därav ägs antingen av Företaget eller dess respektive licensgivare. Obehörig kopiering, visning, försäljning, distribution eller annan användning av Företagsinnehåll eller Applikation utgör ett brott mot lagen. Du medger att du har blivit informerad av Företaget att Företagetsinnehållet och Applikationen är skyddade i USA och internationellt av en rad olika lagar, inklusive men inte begränsat till, upphovsrättslagar och fördragsbestämmelser, varumärkeslagar, patentlagar och andra lagar om immateriella rättigheter och äganderättlagar.

Utfästelser och Ansvarsfriskrivningar

Företaget, Apple, Inc., Google och respektive företags moderbolag, dotterbolag, befattningshavare, anställda och webbplatsleverantörer och var och en av deras befattningshavare, medarbetare och agenter (gemensamt, Friskrivna Parter) gör ingen utfästelse eller garanti alls angående fullständighet, korrekthet, aktualitet eller tillräcklighet för någon information, fakta, åsikter, synpynkter, uttalanden eller rekommendationer som tillhandahålls eller görs tillgängliga för dig av eller genom Tjänsterna eller utförandet av Tjänsterna. Hänvisning till någon produkt, process, publicering eller tjänst av tredje part med företagsnamn, domännamn, varumärke, servicemärke, logotyp, tillverkare eller annat utgör inte eller antyder dess godkännande eller rekommendation av Företaget eller någon av de Friskrivna Parterna.

Internet, kommunikation via Internet och applikationer, system och nätverk anslutna till Internet kan vara föremål för säkerhetsbrott. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag är Företaget och de Friskrivna Parterna inte ansvariga för någon skada på användarens enhet eller dator, eller obehörig åtkomst till data eller information från något sådant säkerhetsintrång, eller från virus, buggar, manipulering, obehörig ingripande, bedrägeri, fel, utelämnande, avbrott, radering, defekt, fördröjning i drift eller överföring, datorfel eller tekniskt eller annat fel. Du bör också vara medveten om att e-post och annan kommunikation via Internet kanske inte är säker, och du bör överväga detta innan du skickar e-post till Företaget eller de Friskrivna Parterna med information eller publicerar information till Applikationen eller genom någon av Tjänsterna. Företaget och de Friskrivna Parterna lämnar ingen garanti över Tjänsternas lämplighet, funktion, prestanda, tillgänglighet eller drift. Tjänsterna kan vara tillfälligt otillgängliga på grund av underhåll eller fel på datorutrustning.

WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN (INKLUDERANDE ALLA APPLIKATIONSUPPDATERINGAR), TJÄNSTER OCH FÖRETAGETSINNEHÅLL ÄR ALLA TILLGÄNGLIGA I ”BEFINTLIGT SKICK”, ”SOM TILLGÄNGLIGT” OCH ”MED ALLA FEL”. FÖRETAGET OCH DE FRISKRIVNA PARTERNA FRÅNSÄGER SIG SÄRSKILT ALLA VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUDERAT, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR FÖR KVALITETSNIVÅ, PASSANDE FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH INTRÅNG, MED HÄNSYN TILL WEBBPLATSEN OCH FÖRETAGSINNEHÅLLET (INKLUSIVE ALL ANVÄNDNING AV FÖREGÅENDE). FÖRETAGET GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA INOM ELLER TJÄNSTER SOM UTFÖRS, LEVERERAS ELLER AKTIVERAS AV ELLER GENOM WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN (INKLUDERAT ALLA APPLIKATIONSUPPDATERINGAR) ELLER ATT TJÄNSTERNA ÄR PASSANDE FÖR DIN ANVÄNDNING ELLER KOMMER ATT MÖTA DINA KRAV ATT WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN (INKLUSIVE APPLIKATIONSUPPDATERINGAR) ELLER ATT TJÄNSTERNA INTE KOMMER ATT AVBRYTAS ELLER VARA FELFRIA, ELLER ATT FEL PÅ WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN (INKLUSIVE APPLIKATIONSUPPDATERINGAR) ELLER NÅGRA TJÄNSTER KORRIGERAS. Ingen muntlig eller skriftlig information eller rådgivning från Företaget eller en auktoriserad representant ska anses ändra denna ansvarsfriskrivning, eller för att skapa någon term, villkor eller garanti. Om Tjänsterna visar sig vara bristfälliga tar du hela kostnaden för all nödvändig service, reparation eller korrigering. För att undvika tvivel medger du och godkänner att, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, kommer Företaget och var och en av Friskrivna Parterna inte att ha någon garantiförpliktelse av något slag med avseende på Tjänsterna.

Begränsning och Uteslutning av Rättsmedel och Skadestånd

VI UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR INTE PÅ NÅGOT SÄTT VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG NÄR DET ÄR OLAGLIGT ATT GÖRA DET. DETTA INKLUDERAR ANSVAR FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA ORSAKAD AV VÅR VÅRDSLÖSHET ELLER VÅRDSLÖSHET FRÅN VÅRA ANSTÄLLDA, FÖR BEDRÄGERI ELLER BEDRÄGLIG FELAKTIGT PÅSTÅENDE ELLER UPPGIFT. MED FÖRBEHÅLL FÖR DESSA ANSVARSGRUNDER MEDGER DU ATT FÖRETAGET OCH DE FRISKRIVNA PARTERNA INTE ÄR ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG, VARE SIG DE GRUNDAS I SKADESTÅND, AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, ELLER VITEN (GEMENSAMT, SKADOR) SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER RESULTERAR PÅ NÅGOT SÄTT FRÅN ELLER I SAMBAND MED: (I) WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN ELLER NÅGON AV TJÄNSTERNA, INKLUSIVE FÖRETAGSINNEHÅLL ELLER TJÄNSTER ELLER PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM TILLHANDAHÅLLS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GÖRS TILLGÄNGLIGA AV ELLER VIA WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN ELLER NÅGON AV TJÄNSTERNA; (II) EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I DEN TEKNISKA DRIFTEN ELLER INNEHÅLLET I APPLIKATIONEN ELLER TJÄNSTERNA; (III) ALLA ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS I SAMBAND MED EN UTREDNING AV FÖRETAG, BROTTSBEKÄMPNING ELLER ANDRA MYNDIGHETER ANGÅENDE DIN ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN, TJÄNSTER, FÖRETAGSINNEHÅLL ELLER ANVÄNDARINNEHÅLL; (IV) ALLA ÅTGÄRDER SOM VIDTAS I SAMBAND MED UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARE; (V) FÖRLUST, MODIFIERING, ÅTKOMST TILL, INTRÅNG I ELLER SÄKERHET FÖR ALL INFORMATION SOM SKICKAS TILL ELLER TILLHANDAHÅLLS AV APPLIKATIONEN ELLER NÅGON AV TJÄNSTERNA; ELLER (VI) BETEENDE, HANDLINGAR ELLER INAKTIONER FÖR APPLIKATIONSANVÄNDARE ELLER DINA INTERAKTIONER ELLER RELATIONER MED APPLIKATIONSANVÄNDARE, ÄVEN OM FÖRETAGET ELLER DE FRISKRIVNA PARTERNA HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR ELLER SÅDANA SKADOR ÄR RIMLIGT FÖRUTSEBARA, ÄVEN OM DET HELT ELLER DELVIS GENOM FÖRSUMMELSE, FORCE MAJEURE, TELEKOMMUNIKATIONSFEL, STÖLD ELLER FÖRSTÖRELSE AV ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL APPLIKATIONEN ELLER DESS RELATERADE INFORMATION ELLER PROGRAM ELLER NÅGON AV TJÄNSTERNA. DESSA BEGRÄNSNINGAR GÄLLER ÄVEN OM REPARATION, UTBYTE ELLER ÅTERBETALNING FÖR ANSÖKAN INTE HELT KOMPENSERAR DIG FÖR FÖRLUSTER; ELLER FÖRETAG VISSTE ELLER BORDE HA KÄNT TILL MÖJLIGHETEN TILL SKADOR ELLER SÅDANA SKADOR ÄR RIMLIGT FÖRUTSEBARA.

WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN OCH NÅGON AV TJÄNSTERNA KAN INNEHÅLLA FAKTA, ÅSIKTER, SYNPUNKTER, UTTALANDEN OCH REKOMMENDATIONER FRÅN INDIVIDER OCH TREDJEPARTSORGANISATIONER. FÖRETAGET REPRESENTERAR ELLER STÖDER INTE RIKTIGHETEN, AKTUALITETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN HOS FAKTA, ÅSIKTER, SYNPUNKTER, UTTALANDEN ELLER REKOMMENDATIONER ELLER ANNAN INFORMATION SOM VISAS, LADDAS UPP ELLER DISTRIBUERAS VIA WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN OCH NÅGON AV TJÄNSTERNA. DU BERKRÄFTAR ATT ALL FÖRLITAN PÅ SÅDANA FAKTA, ÅSIKTER, SYNPUNKTER, UTTALANDEN ELLER REKOMMENDATIONER ÄR PÅ DIN EGEN RISK. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER FÖRETAGET ELLER DE FRISKRIVNA PARTERNA ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN FÖR FÖRLUST (UTOM NÄR DETTA SKULLE VARA OLAGLIGT, SOM BESKRIVS OVAN).

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING AV VISSA GARANTIER OCH VILLKOR, ELLER ANSVARSFRISKRIVNING FÖR VISSA TYPER AV SKADOR; SOM ETT RESULTAT KAN VISSA AV OVANSTÅENDE GARANTIER, VILLKOR ELLER ANSVARSFRISKRIVNINGAR INTE GÄLLA FÖR DIG, OCH ANDRA GARANTIER, VILLKOR ELLER ANSVARSFRISKRIVNINGAR OVAN SKA GÄLLA I DEN UTSTRÄCKNING DE ÄR GILTIGA I SÅDANA JURISDIKTIONER.

GENOM ATT KOMMA ÅT APPLIKATIONEN ELLER WEBBPLATSEN, ELLER GENOM ATT KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA NÅGON AV TJÄNSTERNA, REGISTRERA SIG MED APPLIKATIONEN OCH/ELLER TA EMOT INFORMATION FRÅN APPLIKATIONEN ELLER NÅGON AV TJÄNSTERNA, SAMTYCKER DU TILL ATT HÅLLA SKADESLÖSA, FÖRSVARA OCH HÅLLA FÖRETAGET OCH DE FRISKRIVNA PARTERNA SKADELÖSA FRÅN OCH MOT ALLA FAKTISKA ELLER PÅSTÅDDA ANSPRÅK, KRAV, GRUND FÖR TALAN, RÄTTEGÅNGAR, DOMAR, SKADESTÅND, FÖRLUSTER, SKULDER OCH ALLA KOSTNADER OCH KOSTNADER FÖR FÖRSVAR (INKLUSIVE RIMLIGA OMBUDSKOSTNADER OCH RÄTTEGÅNGSKOSTNADER) SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER RELATERAR TILL: (A) DITT BROTT MOT DETTA AVTAL; (B) DITT BROTT MOT LOKALA, STATLIGA, FEDERALA ELLER INTERNATIONELLA LAGAR, REGLER ELLER FÖRORDNINGAR; (C) ETT KRAV FRÅN EN TREDJE PART SOM BASERAS PÅ DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN, TJÄNSTERNA, FÖRETAGSINNEHÅLLET ELLER ANVÄNDARINNEHÅLLET; (D) INFORMATION ELLER MATERIAL SOM SKICKATS, PUBLICERATS ELLER ÖVERFÖRTS AV ELLER VIA DIN DATOR ELLER DITT KONTO, ÄVEN OM DET INTE SKICKATS, PUBLICERATS ELLER ÖVERFÖRTS AV DIG; (E) EVENTUELL FELAKTIG FRAMSTÄLLNING AV DIG; (F) VARJE TVIST MELLAN DIG OCH EN ANNAN ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN ELLER NÅGON AV TJÄNSTERNA; (G) STÖLD, MISSBRUK ELLER AVSLÖJANDE AV DITT ANVÄNDARNAMN ELLER LÖSENORD; ELLER (H) DIN BEHÖRIGHET FÖR NÅGON ANNAN ATT ANVÄNDA DITT ANVÄNDARNAMN ELLER LÖSENORD. DU KOMMER ATT SAMARBETA SÅ FULLT OCH SOM RIMLIGT KRÄVS FÖR FÖRETAGETS FÖRSVAR AV ALLA SÅDANA PÅSTÅENDEN. FÖRETAGET FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT PÅ EGEN BEKOSTNAD TA EXKLUSIVT FÖRSVAR OCH KONTROLL AV ALLA ÄRENDEN SOM ANNARS ÄR FÖREMÅL FÖR ERSÄTTNING FRÅN DIG, OCH DU SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER LÖSA NÅGOT ÄRENDE UTAN FÖREGÅENDE SKRIFTLIGT MEDGIVANDE FRÅN FÖRETAGET, SOM KAN HÅLLAS KVAR, VILLKORAS ELLER FÖRDRÖJAS ENLIGT FÖRETAGETS EGNA OCH ABSOLUTA OMDÖME.

Trots ovanstående bestämmelser om ansvarsfriskrivningar, om företaget är ansvarigt för förlust, skador, kostnader och utgifter för dig, oavsett orsak och oavsett om det gäller kontrakt, skadestånd eller på annat sätt, ska sådant ansvar begränsas totalt och sammanlagt till summan av £ 10,000.00.

Uppsägning

Utöver andra rättigheter att säga upp detta Avtal enligt detta Avtal, kan vi säga upp detta Avtal när som helst och utan anledning genom meddelande till dig.

Du kan säga upp detta Avtal när som helst och utan anledning genom meddelande till oss.

Länkar till Applikationer och Tjänster från tredje part

Tjänsterna kan tillhandahålla anslutningar eller länkar till andra tjänster från tredje part, webbplatser, applikationer, programvara och annat innehåll från tredjepartsleverantörer såsom sociala mediepartners, trådlösa operatörer och utvecklare av programvara från tredje part (Tredjepartstjänster). Tjänsterna kan tillåta att du lägger till/konfigurerar vissa tjänster från tredje part till din Enhet. Företaget har ingen kontroll över, lämnar representerar inte eller lämnar garantier för någon av de Tredjepartstjänster som du får tillgång till, är inte ansvarig för tillgängligheten av sådana Tredjepartstjänster och stöder inte, är inte ansvarig eller kan hållas ansvarig för allt innehåll eller annat material på eller tillgängligt från sådana Tredjepartstjänster. Din användning av Tredjepartstjänsterna kan omfattas av ytterligare villkor, inklusive programvarulicensvillkor, för dessa tredje parter.

Du förstår och samtycker till att Företaget inte är ansvarigt för dessa företag, eller deras användning av någon annan av din information. Din användning av Tredjepartstjänsterna sker på egen risk.

Meddelanden

Vi kan skicka meddelanden, svar eller annan kommunikation elektroniskt till dig. Du samtycker härmed till att ta emot meddelanden från oss elektroniskt, inklusive, utan begränsning, via e-post eller genom att publicera meddelanden. Du medger att alla avtal, meddelanden, information och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla krav häri eller lagliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

Överlåtelse

Företaget kan överlåta detta Avtal (inklusive dess rättigheter och/eller skyldigheter), helt eller delvis, när som helst med eller utan meddelande till dig. Du får inte överlåta detta Avtal eller någon del av det till någon annan person eller tredje part. Varje försök av överlåtelse i strid med ovanstående ska vara ogiltigt och utan kraft eller verkan. Du får inte överföra några rättigheter till någon annan, tillfälligt eller permanent, till att få tillgång till eller använda hela eller delar av Applikationen. I den utsträckning du tillåter en tredje part att komma åt eller använda din Enhet ska du vara ensam ansvarig för åtkomst och användning av Applikationen av andra som använder Enheten.

Allmän Information

Detta Avtal utgör det fullständiga och exklusiva Avtalet mellan dig och Företaget för tillämpningsområdet, och Avtalet ersätter alla tidigare och samtida överenskommelser och avtal, vare sig skriftliga eller muntliga, mellan dig och Företaget för tillämpningsområdet. Du kan också omfattas av ytterligare villkor (inklusive, men inte begränsat till, tillämpligt Leverantörsavtal och villkoren från din trådlösa leverantör eller operatör) som kan gälla för din användning av Tjänsterna. Om någon bestämmelse i detta Avtal anses vara ogiltig eller overkställbar genom någon lag, beslut, förordning eller reglering av någon regering eller genom en slutgiltig uppgörande av någon domstol, ska sådan ogiltighet inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av alla andra bestämmelser i detta Avtal, och resten av detta Avtal ska fortsätta i full kraft och verkan. Företagets misslyckande eller försening att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i detta Avtal ska inte påverka någon sådan rättighet eller utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Genom att komma åt och använda Tjänsterna medger du till att finska föreskrifter och lagar, utan hänsyn till lagvalsprinciper, kommer att gälla för alla frågor som rör detta Avtal, inklusive tillgång till och användning av Applikationen och någon av Tjänsterna, och du medger att alla tvister har domstolarna i Finland som exklusivt forum. Ett yrkande som en användare med stöd av konsumentskyddslagstiftningen i Finland framställer mot Zimmer Biomet kan även prövas av den tingsrätt inom vars domkrets konsumenten har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort. Detta Avtal verkar i den utsträckningen det är tillåtet enligt lag. Förenta nationernas konvention om avtal om internationell försäljning av varor (1980) exkluderas härmed i sin helhet från tillämpning till detta Avtal.

Om en tvist rörande detta Licensavtal för slutanvändare inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan du överlämna ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för rekommendation till avgörande.

Innan du för ärendet till konsumenttvistenämnden ska du kontakta konsumentrådgivningen (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Tjänsterna kontrolleras eller drivs (eller båda) från USA. Tjänsterna kanske inte är lämpliga eller tillgängliga för användning i vissa icke-amerikanska jurisdiktioner. All användning av Tjänsterna sker på egen risk, och du måste följa alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter när du gör det. Företaget kan när som helst begränsa Applikationens tillgänglighet, helt eller delvis, inklusive de Tjänster som tillhandahålls eller görs tillgängliga via Applikationen, till någon person, geografiskt område eller jurisdiktion som Företaget väljer.

Tjänsterna är inte avsedda för barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet in, använder eller avslöjar personlig information från barn under 13 år. Om du blir medveten om att ett barn under din vård har fått tillgång till eller använt Tjänsterna eller har gett oss information utan ditt samtycke, vänligen kontakta oss på kontaktinformationen nedan.

Du bekräftar och medger att din användning av Tjänsterna kan innebära att du tillhandahåller en ”elektronisk signatur” som anger din önskan att använda Tjänsterna. Din ”elektroniska signatur” indikerar ditt godkännande av detta Avtal och ditt samtycke till att ta emot meddelanden om detta Avtal elektroniskt. Om du vill ta emot kommunikation på annat sätt kan du kontakta oss på support@zbmymobilitysolutions.com för att ändra dina kommunikationspreferenser. Du får inte använda eller på annat sätt exportera eller återexporta Tjänsterna förutom i enlighet med USA:s lagstiftning och lagarna i den jurisdiktion där Tjänsterna erhölls. I synnerhet, men utan begränsning, får Tjänsterna inte exporteras eller återexporteras (a) till några amerikanska embargoländer eller (b) till någon på USA:s finansdepartementets lista över speciellt designerade medborgare (Specially Designated Nationals) eller USA:s handelsdepartement nekade Personlista eller Enhetslista (Denied Person’s List or Entity List). Genom att använda Tjänsterna företräder och garanterar du att du inte befinner dig i sådant land eller är på sådan lista. Du medger även att du inte kommer att använda Tjänsterna för utveckling, design, tillverkning eller produktion av kärnvapen, missiler eller kemiska eller biologiska vapen.

Både du och Företaget bekräftar och medger att inget partnerskap bildas och att varken du eller Företaget har befogenhet eller behörighet att förplikta eller binda den andra parten. Företagets underlåtenhet att efterleva detta Avtal på grund av force majeure, krig, eldsvåda, upplopp, terrorism, jordbävning, epidemi, pandemi, myndighetsbeslut eller av någon annan anledning utanför Företagets skäliga kontroll, får inte anses vara ett brott mot detta Avtal. Detta Avtal utgör ett bindande avtal mellan dig och Företaget och accepteras av dig när du använder Tjänsterna. Detta Avtal utgör hela avtalet mellan dig och Företaget om tillgång till och användning av Tjänsterna. Avsnittsrubrikerna i detta Avtal är utformade endast av bekvämlighetsskäl och har ingen rättslig eller avtalsmässig effekt.

Tjänsterna tillhandahålls och görs tillgängliga i enlighet med detta Avtal. I händelse av klagomål eller oro angående detta avtal, eller någon av tjänsterna, eller för mer information, vänligen kontakta Company på följande e-postadress: support@zbmymobilitysolutions.com.

I samband med din användning av denna Applikation och i samband med din användning av vissa Tjänster kan du eller andra tredje parter förse oss med personuppgifter eller annan information som unikt identifierar dig för oss eller till relevanta tredje parter inklusive din vårdgivare (Personlig Information, som den termen definieras i Integritetspolicyn). I den utsträckning du tillhandahåller Personlig Information vid din användning av Applikationen och Tjänsterna samtycker du till vår insamling, användning och avslöjande av den Personliga Informationen i enlighet med vår Integritetspolicy på https://www.zimmerbiomet.com/privacy-policy.html inklusive samtycke till vår överföring av Personlig Information till tredje part i andra länder.

©2020 Zimmer Biomet. Alla rättigheter förbehållna.

Sverige

Ikraftträdandedatum: 1 januari 2020

Detta mymobility Licensavtal för Slutanvändare, inklusive alla policys, regler och andra dokument som uttryckligen införlivas häri genom referens (gemensamt detta Avtal) utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Zimmer Biomet, tillsammans med dess dotterföretag (Företaget, vi eller oss). Detta Avtal reglerar din åtkomst till och användning av mymobility-applikationen för mobil sjukgymnastik (Applikationen) och Företagets webbplatser, programvara, produkter och tjänster som länkar till detta Avtal, inklusive webbplatsen på www.zbmymobility.com (Webbplatsen), och allt innehåll, funktionalitet, produkter och tjänster som erbjuds på eller genom Applikationen och/eller Webbplatsen (gemensamt Tjänsterna), antingen som gäst eller registrerad användare. Läs detta Avtal noggrant innan du öppnar eller använder Applikationen, Webbplatsen eller några Tjänster. Vi kan ha ingått ett avtal (ett Leverantörsavtal) med dina vårdgivare (var och en benämnd som Leverantör) för att ge dig tillgång till och användning av Applikationen. Om du inte godkänner villkoren i detta Avtal, kan du inte använda Webbplatsen, Applikationen eller några Tjänster.

DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA UTGÖR DIN BEKRÄFTELSE OCH SAMTYCKE ATT DU HAR RÄTTSLIG BEFOGENHET ATT, FÖR EGEN RÄKNING ELLER FÖR ANNAN PART DU FÖRETRÄDER, INGÅ DETTA AVTAL, OCH ATT DU ACCEPTERAR AVTALET. GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA: (A) ERKÄNNER DU ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT DETTA AVTAL; (B) BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR UPPNÅTT LAGLIG ÅLDER FÖR ATT KUNNA INGÅ ETT BINDANDE AVTAL; (C) ACCEPTERAR DU DETTA AVTAL OCH GODKÄNNER ATT DU RÄTTSLIGT BINDS AV VILLKOREN I DETTA AVTAL; OCH (D) SKA DU FÖLJA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH/ELLER REGLER TILLÄMPLIGT PÅ DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN FÖR DETTA AVTAL, ÖPPNA ELLER ANVÄND INTE TJÄNSTERNA OCH RADERA APPLIKATIONEN FRÅN DIN ENHET.

Ytterligare villkor kan gälla för dig om du skapar eller har skapat ett Företagskonto på eller via Webbplatsen eller använder andra Företagstjänster. För att granska dessa villkor, besök https://www.zimmerbiomet.com/legal-notice.html. Förutom villkoren i detta Avtal kan din användning av vissa Tjänster kräva att du accepterar ytterligare villkor som är tillämpliga på sådana Tjänster. När du använder vissa Tjänster underkastas du alla regler eller policys som gäller sådana Tjänster vilka kan publiceras eller göras tillgängliga för dig via Tjänsterna från tid till annan.

Från tid till annan kan vi ändra, modifiera, uppdatera eller komplettera detta Avtal. Vi kommer att meddela dig om sådana uppdateringar genom att publicera en ny version av detta Avtal och revidera Ikraftträdandedatumet som visas högst upp i detta Avtal. Din användning av Tjänsterna efter att vi publicerat ändringar i detta Avtal utgör ditt godkännande av dessa ändringar. Alla ändringar träder i kraft omedelbart när vi publicerar dem eller gör dem tillgängliga för dig, och sådana ändringar ska gälla för all åtkomst till och användning av Tjänsterna därefter. Du samtycker till att granska detta Avtal regelbundet för att säkerställa att du är införstådd på den senaste versionen. Företaget kan, efter eget gottfinnande och när som helst, avbryta Tjänsterna eller någon del därav, med eller utan föregående meddelande, eller kan förhindra din tillgång till eller användning av Tjänsterna med eller utan meddelande till dig. Du samtycker till att du inte har några rättigheter till Tjänsterna och Företaget har inget ansvar gentemot dig om Tjänsterna (helt eller delvis) avbryts eller om din möjlighet att komma åt eller använda Tjänsterna avbryts eller avslutas.

Applikationen bör endast åtkommas och användas enligt ett recept som utfärdats av din Leverantör.

Applikationen är inte avsedd att diagnostisera något medicinskt tillstånd eller att ersätta information eller vägledning från din vårdpersonal. Rådgör med din sjukvårdspersonal före användning eller om du har några frågor under användningen. Applikationen gör ingen medicinsk bedömning av din förmåga att delta i något program som tillhandahålls av eller associeras med Applikationen. Applikationen övervakar inte ditt tillstånd under något träningspass. Du är ansvarig för ditt deltagande i program och/eller användning av Applikationen inom dina gränser, att söka råd från en personlig läkare angående eventuella problem med att delta i ett program genom Applikationen, och att söka omedelbar medicinsk hjälp om och när det är nödvändigt. Du är ensamt ansvarig för all användning, medicinsk bedömning och affärsbedömningar och för vård som tillhandahålls med hjälp av informationen som tillhandahålls genom Applikationen. Du bekräftar att informationen som tillhandahålls genom Applikationen inte på något sätt är avsedd att ersätta eller substituera för yrkesmässigt eller affärsmässigt omdöme. Genom att delta i ett program genom Applikationen godkänner du att du tar alla risker som är förknippade med ditt deltagande i ett sådant program och accepterar det fulla ansvaret för din egen hälsa och säkerhet.

DU FÅR INTE ANVÄNDA TJÄNSTERNA FÖR NÅGOT SYFTE SOM ÄR OLAGLIGT ELLER FÖRBJUDET UNDER DETTA AVTAL ELLER ANNARS BEGRÄNSAT AV, ELLER I STRID MOT INSTRUKTIONERNA FRÅN DIN LEVERANTÖR. DIN TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA KAN AVSLUTAS OMEDELBART UTIFRÅN FÖRETAGETS EGNA GOTTFINNANDE, MED ELLER UTAN MEDDELANDE, OM DU INTE FÖLJER VILLKOREN ELLER BESTÄMMELSERNA I DETTA AVTAL OCH/ELLER ÖVRIGA VILLKOR, ELLER AV ANDRA ELLER INGA SKÄL.

Beviljande av Licens till Applikationen

Applikationen, inklusive den inbäddade programvaran (inklusive, utan begränsning, programvara, kod, filer och bilder, som ingår i eller genereras av programvaran, medföljande data, Boot ROM-kod och annan inbäddad programvara), Applikationsuppdateringar (som definieras nedan), dokumentation och eventuella medföljande teckensnitt, oavsett om det är i skrivskyddat minne, på något annat media eller i någon annan form licensieras till dig av Företaget i enlighet med villkoren i detta Avtal. Varken äganderätt eller immateriella rättigheter överförs till dig utan förblir hos Företaget eller dess respektive licensgivare, som har fullständig äganderätt, och Företaget förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig enligt detta Avtal. Ingen rättighet eller licens till sådana immateriella rättigheter ska anses överförda eller beviljas till dig underförstått, genom tidigare agerande eller uttalande eller på annat sätt, förutom vad som uttryckligen anges i detta Avtal. De rättigheter som beviljas häri är icke-överförbara, icke-exklusiva, icke-underlicensierbara, återkallbara och är begränsade till Företagets immateriella rättigheter i Applikationen och inkluderar inga andra patent eller immateriella rättigheter. Detta Avtal ger dig behörighet att använda Applikationen på de enheter som du äger eller kontrollerar och som, som enhetens primära konto, identifierar det konto som används för att ladda ner Applikationen (var och en benämnd Enhet). Beroende på operativsystem på din Enhet kan ytterligare begränsningar gälla. Du får inte göra Applikationen tillgänglig över ett nätverk där den kan användas på flera enheter samtidigt. Detta Avtal ger dig inga rättigheter att använda Företagets egna gränssnitt och annan immateriell egendom vid design, utveckling, tillverkning, licensiering eller distribution av tredje parts enheter och tillbehör för användning med Applikationen. All användning av Applikationen på sätt som inte är tillåten enligt detta Avtal eller LAEULA (såsom definierats nedan), inklusive, utan begränsning, återförsäljning, överföring, modifiering eller distribution av Applikationen eller kopiering eller distribution av text, bilder, musik, video, data, hyperlänkar, teckenrutor och annat innehåll som tillhandahålls av Applikationen är förbjudet. Du får inte komma åt, använda, modifiera, utnyttja eller röja Applikationen eller innehållet för något syfte eller på något sätt som är oförenligt med villkoren i detta Avtal. Detta Avtal ger dig inte rätt att ta emot och förpliktar inte Företaget att tillhandahålla pappersdokumentation, support, telefonassistans eller förbättringar eller uppdateringar av Applikationen. Du får inte ändra, modifiera, kopiera, reproducera, publicera, offentligt visa eller utföra, distribuera, sända eller skapa härledda verk av Applikationen, utom i den utsträckning som specifikt tillåts i detta Avtal eller enligt svensk lag. Detta Avtal är gällande tills det sägs upp.

Dina rättigheter enligt detta Avtal upphör automatiskt utan föregående meddelande från Företaget om du bryter mot något villkor i detta Avtal eller om tillämpligt Leverantörsavtal löper ut eller upphör. Vid uppsägning av detta Avtal ska du upphöra med all användning av Applikationen.

Användare av Appleapplikationen

Om du laddar ner och/eller använder vår iPhone- eller iPad-Applikation: Du, slutanvändaren av Applikationen, bekräftar att detta Avtal ingås av och mellan Företaget och dig och inte med Apple, Inc. (Apple), och Apple ansvarar inte för Applikationen och/eller dess innehåll. Trots ovanstående bestämmelser, bekräftar och godkänner du att Apple och dess dotterföretag är tredjepartsmottagare av detta Avtal och att Apple har rätt (och anses ha accepterat rättigheten) att tillämpa detta Avtal mot dig som en berättigad tredje part därav. Du medger att Apple inte har någon skyldighet att underhålla eller stödja Applikationen, eller att tillhandahålla underhålls- eller supporttjänster relaterade till den. Du bekräftar att du har granskat App Store-villkoren (finns online på http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS). Detta Avtal innefattar genom hänvisning Licensavtalet för Licensierade Applikationer för Slutanvändare (LAEULA) som publiceras av Apple (finns online på http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/). I enlighet med detta Avtal utgör Applikationen den Licensierade Applikationen enligt definitionen i LAEULA och Företaget anses vara Applikationsleverantören enligt definitionen i LAEULA. Om några villkor i detta Avtal strider mot villkoren i LAEULA, ska villkoren i detta Avtal gälla. Du bekräftar vidare och samtycker till att Apple under inga omständigheter kommer att vara ansvarig för eventuella anspråk från dig eller någon tredje part i samband med Applikationen (inklusive, utan begränsning, en tredje parts hävdande att Applikationen (inklusive ditt innehav och användning därav) bryter mot tredje parts immateriella rättigheter) eller din användning eller innehav av Applikationen, inklusive men inte begränsat till: (i) anspråk på produktansvar; (ii) varje påstående om att Applikationen inte uppfyller något tillämpligt juridiskt eller regulatoriskt krav; och (iii) anspråk som uppstår utifrån lagar om konsumentskydd, integritet eller liknande lagstiftning. Du bekräftar och samtycker till att Apple, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har någon som helst garantiförpliktelse med avseende på Applikationen. Andra anspråk, förluster, skulder, skador, kostnader eller skadestånd som kan hänföras till eventuella brister av eventuell tillämplig garanti (om någon) kommer att vara Företagets enskilda ansvar.

Företagsinnehåll

Företaget tillhandahåller Tjänsterna till dig i enlighet med detta Avtal. Tjänsterna, inklusive allt innehåll som utförs, tillhandahålls eller aktiveras av eller genom Tjänsterna, och all information, kommunikation, skript, foton, text, video, grafik, musik, ljud, bilder och annat material som tillhandahålls dig via Tjänsterna (tillsammans Företagsinnehållet), är avsedda för laglig användning av registrerade användare av Tjänsterna. Du intygar och garanterar att du kommer åt och och använder Tjänsterna och Företagsinnehållet enbart för de ändamål som uttryckligen är tillåtna häri, att du innehar alla nödvändiga rättigheter och behörigheter för att lämna all information du skickar via Tjänsterna, att all information du skickar via Tjänsterna är korrekt och i övrigt följer detta Avtal, och att du omedelbart kommer att meddela Företaget om någon av dina uppgifter ändras. Företaget ger ingen garanti enligt detta, uttryckligen eller underförstått, att tjänsterna och/eller Företagsinnehållet är lämpliga eller tillgängliga för användning på vissa platser.

Du samtycker till att inte ladda ner, visa eller använda något Företagsinnehåll för användning i publikationer, vid offentliga framföranden, på webbplatser för kommersiellt eller annat syfte, i samband med produkter eller tjänster som inte tillhör Företaget och/eller på något annat sätt som sannolikt kan leda till förväxling bland konsumenter, som nedvärderar eller misskrediterar Företaget och/eller dess licensgivare, som urvattnar Företaget eller dess licensgivares egendom, eller som på annat sätt bryter mot eller kränker Företaget eller dess licensgivares immateriella rättigheter eller annan äganderätt. Du samtycker vidare att inte på annat sätt missbruka Företagsinnehåll eller Tredjeparts Tjänster (definieras nedan).

Användarinnehåll

När du använder Tjänsterna ger du oss olika typer av information. För en förklaring av personlig information och en beskrivning av vilka typer av personlig information du kan förse oss med, se vår Integritetspolicy. I samband med din användning av Tjänsterna kan du förse oss med information som uppgifter, data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, videor, meddelanden eller annat material (gemensamt benämnt Användarinnehåll). Du är ensam ansvarig för allt Användarinnehåll som du laddar upp, postar, e-postar eller på annat sätt överför via Tjänsterna. Du svarar för och garanterar att du har alla nödvändiga rättigheter för att ladda upp eller lägga upp ditt Användarinnehåll och att ditt Användarinnehåll efterlever kraven i detta Avtal. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller inaktivera åtkomst till allt Användarinnehåll som vi skäligen anser bryter mot detta Avtal.

Konton, Säkerhet, Lösenord

Vissa delar av Applikationen eller vissa tjänster kan kräva registrering eller på annat sätt be dig att tillhandahålla information för att delta i vissa funktioner eller få åtkomst till visst innehåll. Om du väljer att inte tillhandahålla sådan information kanske du inte kan komma åt visst innehåll eller delta i vissa funktioner i Applikationen eller Tjänsterna eller några funktioner alls. Att skapa ett konto eller välja att ta emot meddelanden eller erbjudande garanterar inte mottagandet av sådana meddelanden eller tillgängligheten av något kampanjerbjudande. Om Applikationen eller någon av Tjänsterna kräver att du skapar ett konto eller på annat sätt skickar information eller data, måste du slutföra den angivna processen genom att förse oss med aktuell, fullständig och korrekt registreringsuppgifter på begäran. Det är ditt ansvar att upprätthålla aktualiteten, fullständigheten och korrektheten i dina registreringsuppgifter och varje förlust som orsakas av att du inte gör det är ditt ansvar. När du har fyllt i registreringsblanketten kan du bli ombedd att välja ett lösenord och ett användarnamn. Det är ditt enskilda ansvar att upprätthålla konfidentialiteten för ditt lösenord och ditt konto. Dessutom är du enskilt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela Företaget om obehörig användning av ditt konto. Du samtycker vidare till att inte e-posta, posta eller på annat sätt sprida något användar-ID, lösenord eller annan information som ger dig tillgång till Applikationen, Webbplatsen eller någon av Tjänsterna. Företaget är inte ansvarigt för förluster som du kan drabbas av till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto, varken med eller utan din vetskap.

Du samtycker till att Företaget kan samla in och använda teknisk information och användardata och relaterad information, inklusive men inte begränsat till teknisk information om din enhet, datum och tid för Applikationsåtkomst, system- och applikationsprogramvara och kringutrustning, som samlas in periodiskt för att bland annat underlätta tillhandahållandet av programuppdateringar, produktsupport och andra tjänster till dig (i förekommande fall) som är relaterade till Tjänsterna. Företaget kommer att behandla din personliga information i enlighet med den integritetspolicy som finns på https://www.zimmerbiomet.com/privacy-policy.html. Sådan policy eller placeringen av sådan policy kan ändras från tid till annan (Integritetspolicy).

Köp

Du måste vara minst 18 år och vara fullt kapabel och kompetent för att ingå villkoren i detta Avtal för att kunna köpa tredjepartsprodukter eller andra erbjudanden som tillhandahålls genom Tjänsterna eller på annat sätt görs tillgängliga för köp på Webbplatsen. Genom att godkänna detta Avtal under utcheckningsprocessen, eller genom att klicka för att acceptera eller godkänna detta Avtal när detta alternativ är tillgängligt för dig, godkänner du och accepterar att vara bunden av detta Avtal och följa alla tillämpliga lagar med avseende till ditt köp och användning av alla tillämpliga Tjänster eller produkter, och du svarar för och intygar att du lagligen kan ingå alla köpeavtal med oss och våra partners, leverantörer, agenter och tjänsteleverantörer.

Alla priser som publiceras på Webbplatsen kan ändras utan föregående meddelande. Priset som debiteras för produkter från tredje part och andra erbjudanden kommer att vara det pris som gäller vid tidpunkten för beställningen och kommer att skrivas ut i din beställningsbekräftelse via e-post. Prisökningar gäller endast för beställningar som gjorts efter sådana ändringar. Annonserade priser inkluderar inte tillämpliga skatter. I den mån det är tillämpligt kommer alla sådana skatter att läggas till din inköpssumma och kommer att anges i din kundvagn och beställningsbekräftelse via e-post. Vi strävar efter att visa korrekt prisinformation; Vi kan dock göra oavsiktliga typografiska fel, felaktigheter eller utelämningar relaterade till prissättning och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden när som helst och att avbryta beställningar som uppstår till följd av sådana händelser. Vi förbehåller oss rätten att ändra, begränsa, vägra eller annullera alla beställningar du gör hos oss efter eget omdöme. I händelse av att vi ändrar eller annullerar en beställning kommer vi att försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och/eller faktureringsadressen som angavs när beställningen gjordes. Betalningsvillkoren bestäms av oss efter eget omdöme, och om inte annat skriftligen överenskommits av oss, måste betalningen mottas av oss innan vi accepterar en beställning. Vi accepterar de betalningsmetoder som visas på Webbplatsen eller på annat sätt visas under utcheckningsprocessen för alla inköp. Genom att godkänna detta Avtal godkänner du och samtycker till att, beroende på vilken typ av betalningsmetod som används, betalningstjänsterna för tjänster som köps på eller via webbplatsen tillhandahålls av VOXX International Corporation.

Genom att ingå transaktioner via Webbplatsen intygar och garanterar du att all information du tillhandahåller är sann, korrekt och fullständig (inklusive din kreditkortsinformation och faktureringsadress), att alla kreditkortstransaktioner som du skickar in är auktoriserade, att avgifter som du åtdrager dig kommer att betalas av ditt kreditkortsföretag, att du kommer att betala avgifterna till de annonserade priserna, inklusive frakt- och hanteringsavgifter och alla tillämpliga skatter, i förekommande fall, oavsett det belopp som anges på webbplatsen vid beställningstillfället; och att du är laglig innehavare av alla kreditkort eller betalkonton som används för att ingå transaktioner via Webbplatsen. Om vi, enligt eget gottfinnande, fastställer att (i) ditt betalningsmedel inte är giltigt, (ii) en transaktion inte är auktoriserad, (iii) ditt betalningsmedel inte kan behandlas eller verifieras vid tidpunkten för någon avgift, (iv) en avgift bestrids av andra skäl än att vi inte levererar den produkt som du har köpt, (v) du har missbrukat kampanjer eller kampanjkoder, eller (vi) du annars har använt Webbplatsen för att ingå en olämplig transaktion, förbehåller vi oss rätten att omedelbart avbryta alla väntande transaktioner, stänga av din åtkomst till Webbplatsen och frånträda alla våra skyldigheter enligt Avtalet.

Webbplatsen och alla Tjänster som köpts via Webbplatsen är avsedda att följa lagar och förordningar i Sverige. Om du är en konsument eller användare som är bosatt utanför Sverige, var uppmärksam på att andra länder och jurisdiktioner kan ha lagar och förordningar som skiljer sig från de i Sverige. Vi förbehåller oss rätten att begränsa köp och försäljning av tjänster (inklusive tredjepartsprodukter och andra erbjudanden) till personer, geografiska regioner eller jurisdiktioner. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall.

Uppdateringar av Applikationen

Företaget kan tillgängliggöra nedladdning av vissa Applikationsuppdateringar eller uppgraderingar till Applikationen för att uppdatera, förbättra eller vidareutveckla Applikationen (Applikationsuppdateringar). Licensen som beviljas häri låter dig ladda ner och använda Applikationsuppdateringarna för att uppdatera Applikationen på vilken Enhet som helst. Detta Avtal tillåter dig inte att uppdatera enheter som du inte äger eller kontrollerar, och du får inte göra Applikationsuppdateringarna tillgängliga över ett nätverk där de kan användas av flera enheter eller flera datorer samtidigt. Du får inte göra några kopior av Applikationsuppdateringarna, såvida inte en sådan kopia är auktoriserad skriftligt av Företaget.

Med undantag för, och endast i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, eller av licensvillkor som reglerar användning av open source-komponenter som ingår i Applikationen, får du inte kopiera, dekompilera, använda omvänd ingenjörskonst på, ta isär, försöka härleda källkoden, modifiera eller skapa härledda verk av Applikationen, Applikationsuppdateringarna eller någon del därav. Varje försök till detta är ett brott mot Företagets och dess licensgivares rättigheter till Applikationsen och Applikationsuppdateringarna. Om du bryter mot denna begränsning kan du åtalas och du blir skyldig att betala skadestånd. Genom att lagra innehåll på din Enhet gör du en digital kopia. I vissa jurisdiktioner är det olagligt att göra digitala kopior utan föregående tillstånd från rättighetsinnehavaren. Applikationen och Applikationsuppdateringarna kan användas för att mångfaldiga material så länge sådan användning är begränsad till reproduktion av icke-upphovsrättsskyddat material, material där du äger upphovsrätten, eller material som du har tillstånd eller lagligen har tillåtelse att mångfaldiga.

Företaget kan, efter eget gottfinnande, automatiskt ladda ner Applikationsuppdateringar till din Enhet. Du samtycker till att acceptera dessa Applikationsuppdateringar och att betala för eventuella kostnader för att ta emot dem såvida du inte väljer att säga upp Avtalet innan du använder Applikationsuppdateringarna. Applikationen och Applikationsuppdateringarna omfattas av USA:s exportlagar och regler. Du måste följa alla inhemska och internationella exportlagar och regler som gäller för uppdateringar av Applikationen och Applikationsuppdateringar. Dessa lagar innehåller begränsningar för destinationer, slutanvändare och slutanvändning.

Användning av Tjänsterna

Följande krav gäller för din användning av Tjänsterna:

 • Du kommer inte att använda någon elektronisk kommunikationsfunktion i Tjänsterna för något syfte som är olagligt, skadligt, kränkande, inskränkande på andras integritet, trakasserande, förtalande, förtalande, generande, obscent, stötande, hotande eller hatfullt.
 • Du kommer inte att ladda upp, posta, reproducera eller distribuera någon information, programvara eller annat material som skyddas av upphovsrätt eller någon annan immateriell rättighet (liksom rättigheter till publicitet och integritet) utan att först få tillstånd av ägaren till sådana rättigheter.
 • Du kommer inte att samla in eller lagra personuppgifter om andra personer (inklusive, utan begränsning, andra användare).
 • Du kommer inte att använda Tjänsterna för kommersiellt ändamål som inte uttryckligen är skriftligt godkända av Företaget.
 • Du kommer inte att ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt överföra reklam- eller reklammaterial, inklusive utan begränsning, ”skräppost”, ”undersökningar”, ”skräppost”, ”kedjebrev”, ”pyramidspelsupplägg” eller något annat annan form av uppmaning eller obehörig kommunikation.
 • Du kommer inte att ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt överföra material som innehåller virus eller någon annan datorkod, filer eller program som kan styra, avbryta, begränsa eller störa funktionaliteten i en dators programvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning eller få åtkomst till, modifiera eller förstöra data utan tillstånd.
 • Du kommer inte att försöka störa, skada eller försämra Tjänstenas funktionalitet.
 • Du kommer inte att försöka kringgå någon åtkomstkontroll eller funktionalitet för Tjänsterna eller få tillgång till information som du inte har tillstånd att få tillgång till.
 • Du får inte dekompilera, omvandla, demontera, hyra, hyra ut, låna, sälja, underlicensiera eller skapa hänförda verk från Tjänsterna eller Företagsinnehållet
 • Du får inte använda någon programvara för nätverksövervakning eller upptäcktsprogramvara för att utröna Applikationens arkitektur eller extrahera information om användning eller användare.
 • Du får inte använda någon robot, spindel eller annan automatisk eller manuell enhet eller process för att övervaka eller kopiera Webbplatsen eller Företagsinnehållet utan Företagets tidigare skriftliga tillstånd.

Företaget får, men är inte skyldigt att, radera innehåll eller förhindra användning av Tjänsterna av någon anledning eller utan anledning, inklusive brott mot något av ovanstående krav.

Mobila tjänster, Internet och Serviceavgifter

Användningen av Applikationen kräver användning av en mobil enhet och kan kräva användning av en trådlös mobildatatjänst, som måste erhållas från din operatör, och kan också kräva internetåtkomst, som måste erhållas från din nättjänstleverantör; du är ensamt ansvarig för att erhålla och betala för sådana tilläggstjänster och erhålla en lämplig enhet, inklusive, utan begränsning, alla tjänste- och användningsavgifter relaterade till dessa. Du kan behöva skicka och ta emot, på egen bekostnad, elektronisk kommunikation relaterad till Applikationen, inklusive, utan begränsning, administrativa meddelanden, servicemeddelanden, diagnostiska datarapporter och Applikationsuppdateringar, från Företaget, din mobiloperatör eller tredjeparts-tjänsteleverantörer. Du kan komma att betala ytterligare avgifter från din leverantör av trådlösa tjänster i samband med din användning av Applikationen. Du är ensam ansvarig för att erhålla ytterligare abbonnemangs- eller anslutningstjänster eller utrustning som är nödvändig för att komma åt och använda Applikationen, inklusive men inte begränsat till betalning av alla tredjepartsavgifter i samband med detta, inklusive avgifter för information som skickas till eller genom Applikationen.

Applikationen kanske inte fungerar med alla enheter eller alla mobiloperatörer. Företaget gör inga utfästelser eller garantier angående detta, vare sig uttryckligt eller underförstått, att Applikationen kommer att vara kompatibel med eller tillhandahållas av alla mobiloperatörer. I händelse av att avgifter tas ut för Applikationen, eller andra tredjepartsleverantörer tar ut en avgift för de produkter eller tjänster de tillhandahåller, kommer du att betala en sådan avgift till respektive part i utbyte mot din fortsatta användning av sådana produkter eller tjänster. Vissa produkter och tjänster kan omfattas av andra eller ytterligare villkor (inklusive, utan begränsning, tillämpliga avgifter), som du kommer att behöva godkänna innan du använder sådana produkter och tjänster.

Vissa funktioner och funktionaliteter i Applikationen, inklusive platsbaserade tjänster och funktionaliteter, kan kräva överföring av information från och om dig, inklusive, utan begränsning, namn, användarnamn och lösenord, e-postadress, finansiell information (t.ex. som kreditkortsnummer) och/eller geolokalisering. Du samtycker till överföringen av den informationen till Företaget och/eller Företagets ombud och du bemyndigar Företaget och/eller dess ombud att avslöja, använda, registrera, behandla och lagra sådan information som behövs för Applikationsfunktionaliteten och i enlighet med tillämpligt Leverantörsavtal och som beskrivs i detta Avtal eller vår Integritetspolicy.

Äganderätt av Immateriella Rättigheter

Det finns ett antal varumärken, logotyper, servicemärken, slagord, produktnamn och beteckningar och andra proprietära tecken (gemensamt, Varumärken) som används i Applikationen och i Företagetsinnehållet. Genom att göra dessa Varumärken tillgängliga via Applikationen och i Företagetsinnehållet ger Företaget dig inte någon rättighet eller licens att använda dem i någon form, och du får inte någon rättighet eller licens enligt något av Företagets eller någon tredje parts Varumärken eller andra immateriella rättigheter, utom så som specifikt anges i detta Avtal. Inga av Företagets Varumärken får användas som ett användarnamn, ikon, identifierare, hyperlänk eller på något annat sätt utan Företagets föregående skriftliga tillstånd, vilket kan innehållas, villkoras eller fördröjas enligt Företagets egna gottfinnande.

Applikationen, Företagsinnehållet, och urvalet, samordningen och arrangemanget därav ägs antingen av Företaget eller dess respektive licensgivare. Obehörig kopiering, visning, försäljning, distribution eller annan användning av Företagsinnehåll eller Applikation utgör ett brott mot lagen. Du medger att du har blivit informerad av Företaget att Företagetsinnehållet och Applikationen är skyddade i USA och internationellt av en rad olika lagar, inklusive men inte begränsat till, upphovsrättslagar och fördragsbestämmelser, varumärkeslagar, patentlagar och andra lagar om immateriella rättigheter och äganderättlagar.

Utfästelser och Ansvarsfriskrivningar

Företaget, Apple, Inc., Google och respektive företags moderbolag, dotterbolag, befattningshavare, anställda och webbplatsleverantörer och var och en av deras befattningshavare, medarbetare och agenter (gemensamt, Friskrivna Parter) gör ingen utfästelse eller garanti alls angående fullständighet, korrekthet, aktualitet eller tillräcklighet för någon information, fakta, åsikter, synpynkter, uttalanden eller rekommendationer som tillhandahålls eller görs tillgängliga för dig av eller genom Tjänsterna eller utförandet av Tjänsterna. Hänvisning till någon produkt, process, publicering eller tjänst av tredje part med företagsnamn, domännamn, varumärke, servicemärke, logotyp, tillverkare eller annat utgör inte eller antyder dess godkännande eller rekommendation av Företaget eller någon av de Friskrivna Parterna.

Internet, kommunikation via Internet och applikationer, system och nätverk anslutna till Internet kan vara föremål för säkerhetsbrott. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag är Företaget och de Friskrivna Parterna inte ansvariga för någon skada på användarens enhet eller dator, eller obehörig åtkomst till data eller information från något sådant säkerhetsintrång, eller från virus, buggar, manipulering, obehörig ingripande, bedrägeri, fel, utelämnande, avbrott, radering, defekt, fördröjning i drift eller överföring, datorfel eller tekniskt eller annat fel. Du bör också vara medveten om att e-post och annan kommunikation via Internet kanske inte är säker, och du bör överväga detta innan du skickar e-post till Företaget eller de Friskrivna Parterna med information eller publicerar information till Applikationen eller genom någon av Tjänsterna. Företaget och de Friskrivna Parterna lämnar ingen garanti över Tjänsternas lämplighet, funktion, prestanda, tillgänglighet eller drift. Tjänsterna kan vara tillfälligt otillgängliga på grund av underhåll eller fel på datorutrustning.

WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN (INKLUDERANDE ALLA APPLIKATIONSUPPDATERINGAR), TJÄNSTER OCH FÖRETAGETSINNEHÅLL ÄR ALLA TILLGÄNGLIGA I ”BEFINTLIGT SKICK”, ”SOM TILLGÄNGLIGT” OCH ”MED ALLA FEL”. FÖRETAGET OCH DE FRISKRIVNA PARTERNA FRÅNSÄGER SIG SÄRSKILT ALLA VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUDERAT, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR FÖR KVALITETSNIVÅ, PASSANDE FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH INTRÅNG, MED HÄNSYN TILL WEBBPLATSEN OCH FÖRETAGSINNEHÅLLET (INKLUSIVE ALL ANVÄNDNING AV FÖREGÅENDE). FÖRETAGET GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA INOM ELLER TJÄNSTER SOM UTFÖRS, LEVERERAS ELLER AKTIVERAS AV ELLER GENOM WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN (INKLUDERAT ALLA APPLIKATIONSUPPDATERINGAR) ELLER ATT TJÄNSTERNA ÄR PASSANDE FÖR DIN ANVÄNDNING ELLER KOMMER ATT MÖTA DINA KRAV ATT WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN (INKLUSIVE APPLIKATIONSUPPDATERINGAR) ELLER ATT TJÄNSTERNA INTE KOMMER ATT AVBRYTAS ELLER VARA FELFRIA, ELLER ATT FEL PÅ WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN (INKLUSIVE APPLIKATIONSUPPDATERINGAR) ELLER NÅGRA TJÄNSTER KORRIGERAS. Ingen muntlig eller skriftlig information eller rådgivning från Företaget eller en auktoriserad representant ska anses ändra denna ansvarsfriskrivning, eller för att skapa någon term, villkor eller garanti. Om Tjänsterna visar sig vara bristfälliga tar du hela kostnaden för all nödvändig service, reparation eller korrigering. För att undvika tvivel medger du och godkänner att, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, kommer Företaget och var och en av Friskrivna Parterna inte att ha någon garantiförpliktelse av något slag med avseende på Tjänsterna.

Begränsning och Uteslutning av Rättsmedel och Skadestånd

VI UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR INTE PÅ NÅGOT SÄTT VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG NÄR DET ÄR OLAGLIGT ATT GÖRA DET. DETTA INKLUDERAR ANSVAR FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA ORSAKAD AV VÅR VÅRDSLÖSHET ELLER VÅRDSLÖSHET FRÅN VÅRA ANSTÄLLDA, FÖR BEDRÄGERI ELLER BEDRÄGLIG FELAKTIGT PÅSTÅENDE ELLER UPPGIFT. MED FÖRBEHÅLL FÖR DESSA ANSVARSGRUNDER MEDGER DU ATT FÖRETAGET OCH DE FRISKRIVNA PARTERNA INTE ÄR ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG, VARE SIG DE GRUNDAS I SKADESTÅND, AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, ELLER VITEN (GEMENSAMT, SKADOR) SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER RESULTERAR PÅ NÅGOT SÄTT FRÅN ELLER I SAMBAND MED: (I) WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN ELLER NÅGON AV TJÄNSTERNA, INKLUSIVE FÖRETAGSINNEHÅLL ELLER TJÄNSTER ELLER PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM TILLHANDAHÅLLS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GÖRS TILLGÄNGLIGA AV ELLER VIA WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN ELLER NÅGON AV TJÄNSTERNA; (II) EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I DEN TEKNISKA DRIFTEN ELLER INNEHÅLLET I APPLIKATIONEN ELLER TJÄNSTERNA; (III) ALLA ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS I SAMBAND MED EN UTREDNING AV FÖRETAG, BROTTSBEKÄMPNING ELLER ANDRA MYNDIGHETER ANGÅENDE DIN ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN, TJÄNSTER, FÖRETAGSINNEHÅLL ELLER ANVÄNDARINNEHÅLL; (IV) ALLA ÅTGÄRDER SOM VIDTAS I SAMBAND MED UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARE; (V) FÖRLUST, MODIFIERING, ÅTKOMST TILL, INTRÅNG I ELLER SÄKERHET FÖR ALL INFORMATION SOM SKICKAS TILL ELLER TILLHANDAHÅLLS AV APPLIKATIONEN ELLER NÅGON AV TJÄNSTERNA; ELLER (VI) BETEENDE, HANDLINGAR ELLER INAKTIONER FÖR APPLIKATIONSANVÄNDARE ELLER DINA INTERAKTIONER ELLER RELATIONER MED APPLIKATIONSANVÄNDARE, ÄVEN OM FÖRETAGET ELLER DE FRISKRIVNA PARTERNA HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR ELLER SÅDANA SKADOR ÄR RIMLIGT FÖRUTSEBARA, ÄVEN OM DET HELT ELLER DELVIS GENOM FÖRSUMMELSE, FORCE MAJEURE, TELEKOMMUNIKATIONSFEL, STÖLD ELLER FÖRSTÖRELSE AV ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL APPLIKATIONEN ELLER DESS RELATERADE INFORMATION ELLER PROGRAM ELLER NÅGON AV TJÄNSTERNA. DESSA BEGRÄNSNINGAR GÄLLER ÄVEN OM REPARATION, UTBYTE ELLER ÅTERBETALNING FÖR ANSÖKAN INTE HELT KOMPENSERAR DIG FÖR FÖRLUSTER; ELLER FÖRETAG VISSTE ELLER BORDE HA KÄNT TILL MÖJLIGHETEN TILL SKADOR ELLER SÅDANA SKADOR ÄR RIMLIGT FÖRUTSEBARA.

WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN OCH NÅGON AV TJÄNSTERNA KAN INNEHÅLLA FAKTA, ÅSIKTER, SYNPUNKTER, UTTALANDEN OCH REKOMMENDATIONER FRÅN INDIVIDER OCH TREDJEPARTSORGANISATIONER. FÖRETAGET REPRESENTERAR ELLER STÖDER INTE RIKTIGHETEN, AKTUALITETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN HOS FAKTA, ÅSIKTER, SYNPUNKTER, UTTALANDEN ELLER REKOMMENDATIONER ELLER ANNAN INFORMATION SOM VISAS, LADDAS UPP ELLER DISTRIBUERAS VIA WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN OCH NÅGON AV TJÄNSTERNA. DU BERKRÄFTAR ATT ALL FÖRLITAN PÅ SÅDANA FAKTA, ÅSIKTER, SYNPUNKTER, UTTALANDEN ELLER REKOMMENDATIONER ÄR PÅ DIN EGEN RISK. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER FÖRETAGET ELLER DE FRISKRIVNA PARTERNA ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN FÖR FÖRLUST (UTOM NÄR DETTA SKULLE VARA OLAGLIGT, SOM BESKRIVS OVAN).

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING AV VISSA GARANTIER OCH VILLKOR, ELLER ANSVARSFRISKRIVNING FÖR VISSA TYPER AV SKADOR; SOM ETT RESULTAT KAN VISSA AV OVANSTÅENDE GARANTIER, VILLKOR ELLER ANSVARSFRISKRIVNINGAR INTE GÄLLA FÖR DIG, OCH ANDRA GARANTIER, VILLKOR ELLER ANSVARSFRISKRIVNINGAR OVAN SKA GÄLLA I DEN UTSTRÄCKNING DE ÄR GILTIGA I SÅDANA JURISDIKTIONER.

GENOM ATT KOMMA ÅT APPLIKATIONEN ELLER WEBBPLATSEN, ELLER GENOM ATT KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA NÅGON AV TJÄNSTERNA, REGISTRERA SIG MED APPLIKATIONEN OCH/ELLER TA EMOT INFORMATION FRÅN APPLIKATIONEN ELLER NÅGON AV TJÄNSTERNA, SAMTYCKER DU TILL ATT HÅLLA SKADESLÖSA, FÖRSVARA OCH HÅLLA FÖRETAGET OCH DE FRISKRIVNA PARTERNA SKADELÖSA FRÅN OCH MOT ALLA FAKTISKA ELLER PÅSTÅDDA ANSPRÅK, KRAV, GRUND FÖR TALAN, RÄTTEGÅNGAR, DOMAR, SKADESTÅND, FÖRLUSTER, SKULDER OCH ALLA KOSTNADER OCH KOSTNADER FÖR FÖRSVAR (INKLUSIVE RIMLIGA OMBUDSKOSTNADER OCH RÄTTEGÅNGSKOSTNADER) SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER RELATERAR TILL: (A) DITT BROTT MOT DETTA AVTAL; (B) DITT BROTT MOT LOKALA, STATLIGA, FEDERALA ELLER INTERNATIONELLA LAGAR, REGLER ELLER FÖRORDNINGAR; (C) ETT KRAV FRÅN EN TREDJE PART SOM BASERAS PÅ DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN, TJÄNSTERNA, FÖRETAGSINNEHÅLLET ELLER ANVÄNDARINNEHÅLLET; (D) INFORMATION ELLER MATERIAL SOM SKICKATS, PUBLICERATS ELLER ÖVERFÖRTS AV ELLER VIA DIN DATOR ELLER DITT KONTO, ÄVEN OM DET INTE SKICKATS, PUBLICERATS ELLER ÖVERFÖRTS AV DIG; (E) EVENTUELL FELAKTIG FRAMSTÄLLNING AV DIG; (F) VARJE TVIST MELLAN DIG OCH EN ANNAN ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN ELLER NÅGON AV TJÄNSTERNA; (G) STÖLD, MISSBRUK ELLER AVSLÖJANDE AV DITT ANVÄNDARNAMN ELLER LÖSENORD; ELLER (H) DIN BEHÖRIGHET FÖR NÅGON ANNAN ATT ANVÄNDA DITT ANVÄNDARNAMN ELLER LÖSENORD. DU KOMMER ATT SAMARBETA SÅ FULLT OCH SOM RIMLIGT KRÄVS FÖR FÖRETAGETS FÖRSVAR AV ALLA SÅDANA PÅSTÅENDEN. FÖRETAGET FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT PÅ EGEN BEKOSTNAD TA EXKLUSIVT FÖRSVAR OCH KONTROLL AV ALLA ÄRENDEN SOM ANNARS ÄR FÖREMÅL FÖR ERSÄTTNING FRÅN DIG, OCH DU SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER LÖSA NÅGOT ÄRENDE UTAN FÖREGÅENDE SKRIFTLIGT MEDGIVANDE FRÅN FÖRETAGET, SOM KAN HÅLLAS KVAR, VILLKORAS ELLER FÖRDRÖJAS ENLIGT FÖRETAGETS EGNA OCH ABSOLUTA OMDÖME.

Trots ovanstående bestämmelser om ansvarsfriskrivningar, om företaget är ansvarigt för förlust, skador, kostnader och utgifter för dig, oavsett orsak och oavsett om det gäller kontrakt, skadestånd eller på annat sätt, ska sådant ansvar begränsas totalt och sammanlagt till summan av £ 10,000.00.

Uppsägning

Utöver andra rättigheter att säga upp detta Avtal enligt detta Avtal, kan vi säga upp detta Avtal när som helst och utan anledning genom meddelande till dig.

Du kan säga upp detta Avtal när som helst och utan anledning genom meddelande till oss.

Länkar till Applikationer och Tjänster från tredje part

Tjänsterna kan tillhandahålla anslutningar eller länkar till andra tjänster från tredje part, webbplatser, applikationer, programvara och annat innehåll från tredjepartsleverantörer såsom sociala mediepartners, trådlösa operatörer och utvecklare av programvara från tredje part (Tredjepartstjänster). Tjänsterna kan tillåta att du lägger till/konfigurerar vissa tjänster från tredje part till din Enhet. Företaget har ingen kontroll över, lämnar representerar inte eller lämnar garantier för någon av de Tredjepartstjänster som du får tillgång till, är inte ansvarig för tillgängligheten av sådana Tredjepartstjänster och stöder inte, är inte ansvarig eller kan hållas ansvarig för allt innehåll eller annat material på eller tillgängligt från sådana Tredjepartstjänster. Din användning av Tredjepartstjänsterna kan omfattas av ytterligare villkor, inklusive programvarulicensvillkor, för dessa tredje parter.

Du förstår och samtycker till att Företaget inte är ansvarigt för dessa företag, eller deras användning av någon annan av din information. Din användning av Tredjepartstjänsterna sker på egen risk.

Meddelanden

Vi kan skicka meddelanden, svar eller annan kommunikation elektroniskt till dig. Du samtycker härmed till att ta emot meddelanden från oss elektroniskt, inklusive, utan begränsning, via e-post eller genom att publicera meddelanden. Du medger att alla avtal, meddelanden, information och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla krav häri eller lagliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

Överlåtelse

Företaget kan överlåta detta Avtal (inklusive dess rättigheter och/eller skyldigheter), helt eller delvis, när som helst med eller utan meddelande till dig. Du får inte överlåta detta Avtal eller någon del av det till någon annan person eller tredje part. Varje försök av överlåtelse i strid med ovanstående ska vara ogiltigt och utan kraft eller verkan. Du får inte överföra några rättigheter till någon annan, tillfälligt eller permanent, till att få tillgång till eller använda hela eller delar av Applikationen. I den utsträckning du tillåter en tredje part att komma åt eller använda din Enhet ska du vara ensam ansvarig för åtkomst och användning av Applikationen av andra som använder Enheten.

Allmän Information

Detta Avtal utgör det fullständiga och exklusiva Avtalet mellan dig och Företaget för tillämpningsområdet, och Avtalet ersätter alla tidigare och samtida överenskommelser och avtal, vare sig skriftliga eller muntliga, mellan dig och Företaget för tillämpningsområdet. Du kan också omfattas av ytterligare villkor (inklusive, men inte begränsat till, tillämpligt Leverantörsavtal och villkoren från din trådlösa leverantör eller operatör) som kan gälla för din användning av Tjänsterna. Om någon bestämmelse i detta Avtal anses vara ogiltig eller overkställbar genom någon lag, beslut, förordning eller reglering av någon regering eller genom en slutgiltig upphörande av någon domstol, ska sådan ogiltighet inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av alla andra bestämmelser i detta Avtal, och resten av detta Avtal ska fortsätta i full kraft och verkan. Företagets misslyckande eller försening att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i detta Avtal ska inte påverka någon sådan rättighet eller utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Genom att komma åt och använda Tjänsterna medger du till att svenska föreskrifter och lagar, utan hänsyn till lagvalsprinciper, kommer att gälla för alla frågor som rör detta Avtal, inklusive tillgång till och användning av Applikationen och någon av Tjänsterna, och du medger att alla tvister har domstolarna i Sverige som exklusivt forum. Detta Avtal verkar i den utsträckningen det är tillåtet enligt lag. Förenta nationernas konvention om avtal om internationell försäljning av varor (1980) exkluderas härmed i sin helhet från tillämpning till detta Avtal.

Tjänsterna kontrolleras eller drivs (eller båda) från USA. Tjänsterna kanske inte är lämpliga eller tillgängliga för användning i vissa icke-amerikanska jurisdiktioner. All användning av Tjänsterna sker på egen risk, och du måste följa alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter när du gör det. Företaget kan när som helst begränsa Applikationens tillgänglighet, helt eller delvis, inklusive de Tjänster som tillhandahålls eller görs tillgängliga via Applikationen, till någon person, geografiskt område eller jurisdiktion som Företaget väljer.

Tjänsterna är inte avsedda för barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet in, använder eller avslöjar personlig information från barn under 13 år. Om du blir medveten om att ett barn under din vård har fått tillgång till eller använt Tjänsterna eller har gett oss information utan ditt samtycke, vänligen kontakta oss på kontaktinformationen nedan.

Du bekräftar och medger att din användning av Tjänsterna kan innebära att du tillhandahåller en ”elektronisk signatur” som anger din önskan att använda Tjänsterna. Din ”elektroniska signatur” indikerar ditt godkännande av detta Avtal och ditt samtycke till att ta emot meddelanden om detta Avtal elektroniskt. Om du vill ta emot kommunikation på annat sätt kan du kontakta oss på sup-port@zbmymobilitysolutions.com för att ändra dina kommunikationspreferenser. Du får inte använda eller på annat sätt exportera eller återexporta Tjänsterna förutom i enlighet med USA:s lagstiftning och lagarna i den jurisdiktion där Tjänsterna erhölls. I synnerhet, men utan begränsning, får Tjänsterna inte exporteras eller återexporteras (a) till några amerikanska embargoländer eller (b) till någon på USA:s finansdepartementets lista över speciellt designerade medborgare (Specially Designated Nationals) eller USA:s handelsdepartement nekade Personlista eller Enhetslista (Denied Person’s List or Entity List). Genom att använda Tjänsterna företräder och garanterar du att du inte befinner dig i sådant land eller är på sådan lista. Du medger även att du inte kommer att använda Tjänsterna för utveckling, design, tillverkning eller produktion av kärnvapen, missiler eller kemiska eller biologiska vapen.

Både du och Företaget bekräftar och medger att inget partnerskap bildas och att varken du eller Företaget har befogenhet eller behörighet att förplikta eller binda den andra parten. Företagets underlåtenhet att efterleva detta Avtal på grund av force majeure, krig, eldsvåda, upplopp, terrorism, jordbävning, epidemi, pandemi, myndighetsbeslut eller av någon annan anledning utanför Företagets skäliga kontroll, får inte anses vara ett brott mot detta Avtal. Detta Avtal utgör ett bindande avtal mellan dig och Företaget och accepteras av dig när du använder Tjänsterna. Detta Avtal utgör hela avtalet mellan dig och Företaget om tillgång till och användning av Tjänsterna. Avsnittsrubrikerna i detta Avtal är utformade endast av bekvämlighetsskäl och har ingen rättslig eller avtalsmässig effekt.

Tjänsterna tillhandahålls och görs tillgängliga i enlighet med detta Avtal. I händelse av klagomål eller oro angående detta avtal, eller någon av tjänsterna, eller för mer information, vänligen kontakta Company på följande e-postadress: sup-port@zbmymobilitysolutions.com.

I samband med din användning av denna Applikation och i samband med din användning av vissa Tjänster kan du eller andra tredje parter förse oss med personuppgifter eller annan information som unikt identifierar dig för oss eller till relevanta tredje parter inklusive din vårdgivare (Personlig Information, som den termen definieras i Integritetspolicyn). I den utsträckning du tillhandahåller Personlig Information vid din användning av Applikationen och Tjänsterna samtycker du till vår insamling, användning och avslöjande av den Personliga Informationen i enlighet med vår Integritetspolicy på https://www.zimmerbiomet.com/privacy-policy.html inklusive samtycke till vår överföring av Personlig Information till tredje part i andra länder.

©2020 Zimmer Biomet. Alla rättigheter förbehållna.